Veel manieren om het leven van je kind te verrijken

Algemene verkoopvoorwaarden

Art. 1 Toepasbaarheid 

1.1    De rechtsverhouding tussen Inspired4Kids BVBA (hierna “Verkoper” te noemen) en de Koper wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden, behoudens anders uitdrukkelijk overeengekomen. 

1.2 De   Algemene   Verkoopvoorwaarden zijn geldig vanaf bevestiging  door  de  Verkoper  van  de  door  de  Koper geplaatste bestelling en worden hierna gezamenlijk aangeduid als de “Overeenkomst”.

1.3     Het  verzuim  of  uitstel  van  de  Verkoper  in  het  (gedeeltelijk) handhaven van een bepaling van de Overeenkomst kan niet gezien worden als een afstand van eender welke van zijn rechten op grond van de Overeenkomst, nu of in de toekomst. 

1.4     De Koper kan niet eenzijdig of stilzwijgend van de Overeenkomst afwijken, op welke wijze ook (o.a. door een loutere gedraging). De Overeenkomst sluit iedere verdere toepassing van de algemene of bijzondere  voorwaarden  van  de  Koper  uit.  De  Koper  erkent bijgevolg dat zijn algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden niet van toepassing zijn op de Overeenkomst.

1.5   De Verkoper behoudt zich het recht voor om te allen tijde de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen door aankondiging op zijn specifieke webpagina. Dergelijke wijziging is van bindend vanaf de aanvaarding door de Koper van een orderbevestiging van de Verkoper die ten minste vijftien (15) kalenderdagen na doorvoering van de wijziging is gedateerd.

1.6     De   Overeenkomst  vernietigt   en   vervangt   alle  schriftelijke  of mondelinge afspraken,  contracten,  voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp, zoals omschreven in de Overeenkomst, en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan.

 

Art. 2 bestellingen 

2.1 De Koper moet zijn bestellingen plaatsen door middel van het e- commerce systeem, inspired4kids.eu, van de Verkoper en alle volgende correspondentie met betrekking tot deze bestelling moet gebeuren via e-mail, tenzij anders voorgeschreven in de Overeenkomst.

2.2 Indien de Koper een bestelling plaatst door zelf referenties van Verkoper te citeren, gaat de Verkoper ervan uit dat deze met het effectief gewenste Product overeenstemmen.

2.3 Afbeeldingen, afmetingen, capaciteiten, gewichten en overige aanduidingen van onderdelen, prijslijsten, aanbiedingen op de   website   van   de   Verkoper zijn weliswaar zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar zijn slechts benaderend en louter informatief en worden enkel ten titel van vrijblijvende inlichtinggegeven.

 

Art. 3 Voorwerp

3.1  Het voorwerp van elke individuele verkooptransactie wordt uitdrukkelijk omschreven in de Overeenkomst en omvat de daar uitdrukkelijk omschreven onderde(e)l(en), uitrustingsstuk(ken), gereedschap(pen).  Het  voorwerp wordt hierna aangeduid als de “Producten”.

3.2.   De Koper is volledig aansprakelijk voor de keuze van de Producten. De Producten zijn standaardartikelen die niet specifiek voor de behoeften van de Koper gecreëerd worden. De Verkoper heeft geen enkele aansprakelijkheid indien mocht blijken dat de Producten niet aan de specifieke behoeften van de Koper beantwoorden, wanneer de Producten beantwoorden aan de door de Koper omschreven specificaties.

 

Art. 4 Prijs

4.1   De prijs voor de Producten (hierna “Koopprijs” te noemen) is exclusief BTW, belastingen en heffingen, in- of uitvoerrechten. De Koopprijs omvat evenmin de kosten van levering van de Producten (hierna de “Kosten” genoemd). De Kosten zijn ten laste van de Koper en zullen afzonderlijk worden gefactureerd,  en  zijn  exclusief  BTW,  belastingen  en  heffingen, welke naast de Kosten moeten worden betaald. 

 

Art. 5 Betaling

5.1   Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen in de Overeenkomst,  dient  de  Koper  de  Koopprijs  en  de  Kosten  te betalen via het e-commerce systeem van de verkoper, inspired4kids.eu. Enkel betalingsmethodes die op het e-commerce systeem vermeld staan worden aanvaard.

5.2 Indien de Koper bij de bestelling verzoekt te factureren aan een derde blijft Koper, ondanks facturatie aan een derde, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van alle verbintenissen.

 

Art. 6 Overdracht van eigendom en risico

6.1     Bij levering van de Producten vindt ook de overdracht van risico’s plaats.

6.2     De eigendom van de Producten blijft bij de Verkoper tot op het ogenblik  van  volledige  betaling  van  de  Koopprijs  en  de Kosten, of de levering, naargelang wat het laatst plaatsvindt. De eigendomsoverdracht wordt bijgevolg opgeschort tot het ogenblik van levering of van de volledige betaling van de Koopprijs en de Kosten, naargelang wat het laatst plaatsvindt.

6.3 Onder normale gang van zaken is het de Koper toegestaan om de Producten waarvan de eigendom nog niet aan hem is overgegaan, te verkopen. De Koper draagt automatisch alle vorderingen  jegens  zijn  klanten  die  volgen  uit  de wederverkoop van Producten waarvan de Verkoper nog eigenaar is, over aan de Verkoper, voor het bedrag gelijk aan de Koopprijs van deze Producten, voor zolang de eigendom van deze Producten nog niet naar de Koper is overgegaan. Het is  de  Koper  toegelaten  de  schulden  ingevolge  de wederverkoop te innen. Op verzoek van de Verkoper, zal de Koper al zijn klanten op de hoogte brengen van de overdracht van   de   vordering   en   aan   de   Verkoper   alle   informatie verstrekken om zijn rechten ten uitvoer te kunnen brengen.

6.4 De Koper erkent dat de Verkoper of een van diens verbonden vennootschappen de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de Producten en de naam en logo waaronder zij door de Verkoper worden  verkocht  en  verbindt  er  zich  toe  om  hierop  geen enkele aanspraak te maken.

 

Art. 7 Levering

7.1     Alle producten worden geleverd aan het opgegeven adres bij moment van bestelling.

7.2     Bij  schade  aan  de  verpakking  en/of  een  ontoereikend  aantal pakketten dient de Koper dit op het ogenblik van levering van de Producten op de vrachtbrief te melden, indien voorhanden. Hij licht de Verkoper hierover schriftelijk of per e-mail in, binnen de twaalf (12) uur na de levering van de Producten.

7.3     Leveringstermijnen  zijn  louter  indicatief  en  niet  doorslaggevend voor de Koper. Laattijdige levering of materiële onmogelijkheid om de Overeenkomst uit te voeren kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding lastens de Verkoper, of tot weigering door de Koper om de Producten in ontvangst te nemen.

7.4     Een   eventueel   uitdrukkelijk   overeengekomen   leveringstermijn neemt  slechts  een  aanvang  nadat  de  Verkoper  in  het  bezit  is gesteld van alle inlichtingen en documenten die voor het uitvoeren van de levering vereist zijn.

7.5   Ingeval de Verkoper zich toch uitdrukkelijk en schriftelijk tot schadevergoeding bij laattijdige levering zou verbonden hebben in de Overeenkomst, is deze schadevergoeding enkel verschuldigd indien de Koper de Verkoper per aangetekende brief, binnen de dwingende termijn van vijf (5) dagen vanaf het verstrijken van de leveringstermijn,   in gebreke heeft gesteld wegens overschrijding van de leveringstermijn met als bijlage een bewijs van de geleden schade. De Verkoper zal evenwel niet tot schadevergoeding zijn gehouden   indien   de   laattijdige   levering   het   gevolg   is   van Overmacht, of te wijten is aan de Koper. In dit laatste geval is de Koper gehouden tot vergoeding van de geleden schade en kosten. Onder Overmacht wordt begrepen, zonder dat deze opsomming beperkend is: bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lock-out, staking, betoging, defecten, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde economische omstandigheden, vandalisme, buitengewone weersomstandigheid, en alle omstandigheden die buiten de wil van de Verkoper de normale gang van zaken verstoren zonder dat de Verkoper de onvoorzienbaarheid van deze omstandigheden dient aan  te  tonen.  In  alle  geval  is  de  eventuele  schadevergoeding wegens  laattijdige  levering  steeds  beperkt  tot  0,5  %  van  de Koopprijs per volledige week van laattijdige levering volgend op de 21ste werkdag van de leveringsdatum, met een maximaal bedrag van 5 % van de Koopprijs.

7.6     De Koper kan zich niet op de laattijdige levering door de Verkoper beroepen om de Overeenkomst te (laten) ontbinden.

 

Art. 8 Retentierecht

8.1     Ingeval van gehele of gedeeltelijke wanbetaling door de Koper van de Koopprijs en/of de Kosten, heeft de Verkoper een retentierecht op alle voorwerpen en documenten die hem door de Koper overhandigd  werden  tot  aan  de  volledige  betaling  van hoofdsommen, intresten en kosten.

 

Art. 9 Staat van de Producten en vrijwaring door de Verkoper

9.1     Indien de Koper van oordeel zou zijn dat de aan hem geleverde nieuwe Producten niet-conform met de bestelling zijn of door zichtbare gebreken zijn aangetast, dient de Koper hierover een schriftelijke klacht over te maken aan de Verkoper uiterlijk binnen 48 uur na levering van de Producten. Indien de Verkoper na het verstrijken van deze termijn geen schriftelijke klacht van de Koper heeft ontvangen, wordt de Koper geacht de Producten te hebben aanvaard.

9.2     Verborgen gebreken dienen door de Koper binnen een termijn van acht   (8)   werkdagen   nadat   de   Koper   deze   gebreken   heeft vastgesteld of normaliter had moeten vastgesteld hebben, per aangetekend schrijven aan de Verkoper meegedeeld te worden en in ieder geval  binnen een termijn van drie (3) maanden na de datum van levering van de Producten.

9.3De Verkoper dient de Koper niet te vrijwaren indien:

9.3.1 De Koper of een derde herstellingen of wijzigingen heeft aangebracht aan de Producten of geprobeerd heeft dit te doen; of

9.3.2 De gebreken het gevolg zijn van verkeerd of abnormaal gebruik, zoals, onder meer, het gebruik van de Producten voor andere doeleinden dan deze waarvoor ze redelijkerwijs zijn bestemd, overmatige belasting, (ondeskundige) aanwending op een wijze die niet overeenstemt met de instructies voor correct gebruik, montage, onderhoud, installatie of gebruik dat niet conform is met de technische of veiligheidsnormen die van kracht zijn op de plaats waar de Producten worden gebruikt; of

9.3.3  Voor schade welke gerelateerd is aan normale slijtage, aan storingen veroorzaakt door onervarenheid en/of nalatigheid van de Koper, aan overbelasting, aan niet erkende interventies, aan toevallige gebeurtenissen en Overmacht; of

9.3.4  De gebreken niet tijdig (d.i. binnen de termijnen vermeld in Art. 9.2) en op gedetailleerde wijze schriftelijk zijn gemeld aan de Verkoper in overeenstemming met de Bijzondere Verkoopvoorwaarden, in het bijzonder met de Algemene Richtlijnen voor het Terugzenden van Producten.

9.4     Als Producten een gebrek aan conformiteit, zichtbare of verborgen gebreken vertonen en, wanneer na onderzoek door de techniekers van de Verkoper, een gebrek aan conformiteit, zichtbaar of verborgen gebrek met betrekking tot de Producten voorligt, wordt expliciet overeengekomen dat de Koper, volgens zijn deskundig inzicht en naar zijn keuze, ofwel om herstelling of vervanging van de Producten mag verzoeken ofwel om een prijsvermindering mag verzoeken, ofwel dat de Overeenkomst wordt ontbonden met terugbetaling van de Koopprijs en teruggave van de Producten. De Koper is niet gerechtigd om bijkomende vergoeding te vorderen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

9.5    De eigendom van door de Verkoper terugbetaalde of vervangen Producten, gaat automatisch over naar de Verkoper. Alle kosten voor vervoer, douane, monteren, demonteren, verplaatsings- en verblijfskosten voor de vertegenwoordigers van de Verkoper blijven ten laste van de Koper.

9.6     Alle hierin geïmpliceerde garanties of voorwaarden worden, voor zover de wet het toestaat, uitgesloten.

 

Art. 10 Klachtenbehandeling en Productterugname

10.1 Indien de Koper beslist dat hij de bestelde en/of geleverde Producten niet wil behouden, dient de Koper dit binnen de veertien (14) dagen te melden aan de Verkoper. De Koper kan de producten terugsturen zonder boete of zonder een reden op te geven. De kost van de verzending is ten laste van de Koper. Binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van de teruggestuurde Producten zal de Verkoper de Koopprijs terug betalen via het kanaal dat de Koper gebruikt heeft om de Producten aan te kopen.

10.2  De Verkoper kan terugbetaling weigeren zolang de Verkoper de teruggestuurde goederen niet heeft ontvangen of tot de Koper kan bewijzen dat hij de Producten heeft teruggestuurd, afhankelijk van welke gebeurtenis zich eerst voordoet.

10.3 De Verkoper verwacht dat de Koper zowel de Producten als de verpakking met de meeste zorg behandelt binnen de eerste veertien (14) dagen na levering van de Producten. Als de Koper de producten wil terugsturen zoals hierboven beschreven, dan mag de Koper de Producten enkel uitpakken of gebruiken voor zolang het nodig is om te beslissen of de Koper de Producten wil behouden. Teruggestuurde goederen mogen getest worden maar niet gebruikt worden. Bij het terugsturen van de goederen dient de Koper ook alle meegeleverde accessoires, handleidingen, documentatie mee te sturen. Indien mogelijk worden de goederen teruggestuurd in hun originele conditie en verpakking.

10.4 Om beroep te doen op het herroepingsrecht kan de Koper gebruik maken van de daarvoor voorziene pagina op het e-commerce systeem van de Verkoper.

 

Art. 11 Aansprakelijkheid 

11.1   De gehele aansprakelijkheid van de Verkoper tegenover de Koper (daden gesteld door of nalatigheden van zijn werknemers, agenten, vertegenwoordigers en/of onderaannemers inbegrepen) met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt door wat volgt.

11.2   Behoudens  de  schade  die  rechtstreeks  voortvloeit  uit  de  niet- naleving door de Verkoper van de expliciete verbintenissen die hij aanging krachtens deze Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

11.3   Indien de Verkoper aansprakelijk wordt bevonden overeenkomstig Art. 11.2, kan de Verkoper nooit aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de Koper voor onrechtstreekse schade, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten.

11.4   Indien de Verkoper aansprakelijk wordt bevonden overeenkomstig Art. 11.2, is het maximale bedrag van zijn aansprakelijkheid in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de Koopprijs.

11.5  De Koper, die door derden aangesproken wordt ten gevolge van schade veroorzaakt door een gebrek in de Producten die door de Koper aan derden in enigerlei vorm werden geleverd, is in geen geval gerechtigd om een regresvordering in te stellen tegen de Verkoper.

 

Art. 12 Opschorting en ontbinding

12.1   Onverminderd  hetgeen  bepaald  wordt  in  Art.  11.1,  heeft  de Verkoper het recht om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, indien na het sluiten van de Overeenkomst, de Verkoper kennis neemt van enige omstandigheid die de financiële toestand van de Koper op substantiële wijze zou kunnen verslechten. Indien de Verkoper de nakoming van zijn verplichtingen op grond van da Overeenkomst opschort, moet hij de Koper onmiddellijk in kennis stellen van de opschorting.

12.2   Indien het vóór de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst voor de Verkoper duidelijk is dat de Koper zich schuldig zal maken aan een wezenlijke tekortkoming, heeft de Verkoper het recht de Overeenkomst ontbonden te verklaren.

 

Art. 13 Varia

13.1 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.

13.2   Gedurende   de   Verkoper-Koper   commerciële   relatie,   zal   de Verkoper of  een met  hem  verbonden onderneming de door de Koper meegedeelde informatie (hierna “Data” genoemd), in zijn klanten  relatie  database  bewaren  conform  alle  wettelijke bepalingen op de bescherming van gegevens. Als de Koper de Data wil raadplegen of wijzigen, moet hij dit aan de Verkoper verzoeken door aan de verkoopsafdeling van laatste een aangetekend schrijven te sturen. De Verkoper zal de Data op geen enkele wijze meedelen aan derden die niet aan hem verbonden zijn.

13.3   Worden voor de toepassing van de onderhavige overeenkomsten als werkdagen beschouwd: maandag tot en met vrijdag, behalve indien deze dag een wettelijke feestdag is, in het land van de Verkoper.

13.4 Enkel de Algemene Verkoopvoorwaarden in de volgende taalversies zijn authentiek: Nederlands, Frans, Duits, Engels. Indien de Verkoper andere taalversies  van  de  Algemene  beschikbaar stelt, zijn deze louter informatief en kunnen de partijen er geen rechten aan ontlenen.

 

Art. 14 Overdracht

14.1   De Verkoper mag de Overeenkomst of een deel ervan aan iedere persoon, firma of bedrijf overdragen.

14.2   De Koper is niet gerechtigd de Overeenkomst of een deel ervan aan een derde over te dragen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Verkoper.

 

Art. 15 Toepasselijk recht

15.1 Voor hetgeen niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst werd geregeld, verwijzen de partijen naar het Belgisch recht, dat deze Overeenkomst beheerst. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Art. 16 Bevoegdheid

16.1 Alle   geschillen   met   betrekking   tot   de   interpretatie   en handhaving van de Overeenkomst zullen onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank die het dichtst bij de maatschappelijke zetel van de Verkoper gelegen is, met de uitdrukkelijke uitsluiting van elke andere bevoegde rechtbank.

16.2 Art. 16.1 zal uitgelegd worden in het voordeel van de Verkoper, zodoende zal de Verkoper het recht hebben, naar zijn eigen goeddunken, afstand te doen van de exclusieve bevoegdheid zoals uiteengezet in Art. 16.1, en desgevallend procedures in elke andere bevoegde rechtbank kunnen inleiden.

Contact

Inspired4Kids
Postbus 7
9700 Bornem
Belgium
info@inspired4kids.eu
BE 0629.686.683